HTML tekst çykaryjy näme? - Semalt syn

HTML tekst çykaryjy, web sahypasynyň tekstini görmegiň we ýatda saklamagyň aňsat usulydyr. Bu gural bilen HTML resminamalaryny gyryp, sanlyja sekundyň içinde manyly maglumat alyp bilersiňiz. Sahypanyň saýlanyp bolmaýan teksti we dogry çözgüt gözleýänligi sebäpli göwnüňize degýän bolsaňyz, HTML tekst çykaryjy siziň üçin dogry saýlawdyr.

HTML tekst çykaryjysynyň köp aýratynlygy bar. Olaryň käbiri aşakda ara alnyp maslahatlaşyldy.

1. Programmistler üçin amatly

Programmistler we programmist däller üçin HTML tekst çykaryjy islenýän web sahypalaryndan kodlary we tekstleri çykarar. Bu guraly ulanmak üçin programmirleme endikleriňiz bolmaly däl. Munuň ýerine, işiňizi bitirmek üçin HTML we Python hakda esasy bilimler gerek. Bu gural diňe bir programmistler üçin däl, eýsem kärhanalar, başlangyççylar, journalistsurnalistler we talyplar üçin hem amatly.

2. Web dizaýneri üçin HTML tekst çykaryjy

Web dizaýneri, müşderileri üçin ajaýyp dizaýnlary we döredijilik web sahypalaryny döretmek üçin jogapkärdir. Hünärmen web dizaýneri bolsaňyz we çykarmak üçin köp sanly HTML faýly bar bolsa, HTML tekst çykaryjysyny synap görüň. Bu gural, gowy goralýan maglumatlary almak bilen, internetde goragyňyzy we gizlinligiňizi üpjün edýär. Mundan başga-da, suratlardan we wideolardan maglumat ýygnaýar we çykarýar, size şekillendiriş dizaýnlaryny döretmegi aňsatlaşdyrýar.

3. operatinghli operasiýa ulgamy üçin HTML tekst çykaryjy

HTML tekst çykaryjysynyň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, ähli Windows ulgamlarynda işlemegi. Mundan başga-da, bu gural islendik web brauzeri bilen birleşdirilip bilner we Windows 98, Me, 2000, NT, Vista, XP, 7and 8 ulanyjylary üçin ajaýyp. Bu faýlyňyzy açar we okalýan formatda tekst çykarar.

4. Agentleri we skriptleri döredýär we dolandyrýar

HTML tekst çykaryjy bilen web ussatlary skriptleri we agentleri aňsatlyk bilen döredip we dolandyryp bilerler. Köpçülikleýin düzediş çärelerini aňsatlyk bilen çagyrýar we ulanyjylary üçin dürli wezipeleri ýerine ýetirýär.

5. Gurulmadyk maglumatlary ulanyp boljak maglumatlara öwrüp bilersiňiz

HTML tekst çykaryjy bilen, gurulmadyk maglumatlary ulanyp boljak we okalýan maglumatlara amatly öwrüp bilersiňiz. Bu guraly ulanmak üçin hiç hili programmirleme ussatlygy gerek däl. Ilki bilen HTML resminamalaryňyzy gözden geçirer we saýlamak üçin azyndan 40 normalizasiýa şablonyny üpjün eder we maglumatlaryňyzy import etmegi aňsatlaşdyrar.

6. Habar web sahypalary üçin gowy

Nýu-Yorkork Taýms, CNN, BBC we The Washington Post iň meşhur habar web sahypalarydyr. HTML tekst çykaryjy bilen bu sahypalardan maglumatlary aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. Bu size ýokary netijeleri berer we ähli esasy we ownuk ýalňyşlyklary aňsatlyk bilen düzeder. Bu gural bilen has gowy gözleg motory reýtingleri üçin ýokary hilli mazmun döredip, web sahypaňyzda çap edip bilersiňiz.

7. Çeýe töleg meýilnamalary

Iň soňkusy, iň azyndan, HTML tekst çykaryjy başlangyç üçin amatly we dürli premium meýilnamalary bilen gelýär. Mysal üçin, hususy blogyňyz bar bolsa we gymmat bahaly şertnamalary alyp bilmeýän bolsaňyz, onuň esasy meýilnamasyny saýlap bilersiňiz. Esasy meýilnama aýda 20 dollar tölär we size köp sanly aýratynlyklary we wariantlary açar. Şeýle-de bolsa, 14 günlük synag hem bar.