Semalt - Mazmunyňyzyň reýtingiňizi peseltmeginiň 3 sebäbi

Hemme zady dogry ýerine ýetirendigiňize ynanýan bolsaňyz, ýalňyşyp bilersiňiz, sebäbi hemişe gowulaşjak bir zat bar. Önümleriňizi internetde nädip tanatmalydygy, käbir kompaniýanyň gymmatlyklaryny we marketing taktikalaryny öwrenmeli. Learninghli öwrenişmek bilen, mazmunyňyzy nädip ýuwup, has gowy bazara çykarmaly!

Bu ýerde “ Semalt” -yň ýokary hünärmeni Oliwer King mazmunyňyzyň siňmeginiň 3 sebäbi barada gürrüň berdi.

1. Özüňizi gaty gowy görýärsiňiz.

Zähmetiňize haýran galmak we baha bermek gowy zat, ýöne köp lezzet almak size kynçylyk döredip biler. Müşderiler hiç haçan siziň şahsyýetiňiz ýa-da şahsyýetiňiz barada alada etmeýärler. Olar üçin möhüm zat, önümiňiziň ýa-da hyzmatyňyzyň näderejede peýdalydygy we olaryň meselelerini nädip çözüp biljekdigi. Özüňiz üçin mazmun ýazan bolsaňyz, satuw almazlygyňyz mümkin. Mazmunyňyzyň bellige laýykdygyny we okyjylaryňyzyň garaşýan zatlaryny ýerine ýetirip, olary bagtly müşderilere öwüriň. Mazmuny we makalalary diňleýjileriňiziň hatyrasyna döretmäge üns bermelisiňiz we ony özüňiz döreden bolsaňyz, ýakyn wagtda işewürlik pudagyndan ýok bolup bilersiňiz. Şahsy gyzyklanmalaryňyza we halaýanlaryňyza däl-de, diňleýjileriňize göz aýlamaly we olaryň tagamyna üns bermeli. Hyzmatlaryňyza we önümleriňize köp derejede laýyk gelýän mowzuklara ýazyň, okyjylara markaňyz barada peýdaly maglumatlary beriň.

2. Mazmuny diňleýjiler üçin däl-de, özüňiz ýazýarsyňyz.

Marka ornaşmagyň esasy kemçiliklerinden biri, adamlaryň köpüsiniň okyjylar üçin däl-de, özleri üçin mazmun ýazmagydyr. Siziň wezipäňiz, diňleýjiler üçin garaşýan zatlaryna göz ýetirmek üçin mazmuny ýazmakdyr. Bu bir zady ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz: "Men müşderim däl". Writingazýan mazmunyňyzyň şahsy kanagatlandyrmak üçin däl-de, diňleýjiler üçin bolandygyna göz ýetiriň. Mazmuny düzüjileriň we marketologlaryň köpüsi özleri üçin makalalar döredýärler we köp açar sözleri doldurýarlar - gün tertibini müşderileriniň şol bir tagamly boljakdygyna ynanýarlar. Üstünlige ýetmek isleýän bolsaňyz, diňleýjileriňiziň beýnisini ýuwmaga synanyşmaly däl bolsaňyz, gutudan pikirlenmeli.

3. Mazmuny öndürmek iç gatamagydyr

Edýän esasy ýalňyşlyklarymyzyň biri. Bloggerler we mazmun ýazyjylary mazmun önümçiliginiň peýdasyz diýip hasaplaýarlar, ýöne beýle däl. Makalalar ýazýanlaryň köpüsini gördüm we 100 dollarlaryny birnäçe günüň içinde 1500 dollara öwürmek isleýärin, bu hiç kim üçin mümkin däl. Garyp mazmunly ýazyjylar, makalalaryňyzy her bölek üçin 2 dollardan arzan ýazmaga taýyn. Birnäçe hepde ýa-da aý geçenden soň, web sahypaňyzdaky mazmun okyjylar üçin gyzykly we maglumat bermeýänligi sebäpli, edýän tagallalaryňyzyň netijesizdigine göz ýetirersiňiz.

Bloglar we web sahypalary peýdaly we täsirli diýmekdir, pes hilli mazmun bilen abraýyňyza zyýan bermeli däl. Sözümiň ahyrynda, özüne çekiji makalalar ýazmaga synanyşmaly we bu meselede egoist bolma. Wagtyňyzy we puluňyzy tejribesiz ýazyjylara sarp etmeli däl we hemme zady özüňiz ýazmaga synanyşyň. Meseleleri nädip düzetmelidigi barada gürleşmeli, gülkünç zatlar hakda gürlemeli we marketingiň geçirilişine garşy çykmaly.